Sobre a revista

I. INFORMACIÓN XERAL DE CES

O enfoque de CES é prioritariamente xurídico, pero tamén está aberta a análises realizados dende outras ópticas, como a economía, a empresa e a socioloxía. Os idiomas oficiais da revista son o galego, o portugués, o castelán e o inglés.

A revista divídese nas catro partes seguintes: (I) Doutrina; (II) Xurisprudenza; (II.1) Comentarios; (II.2) Anotacións; (III) Crónica; (IV) Recensións. Publícase anualmente nun único volumen ó longo do cuarto trimestre, polo que a súa información se extende ás novas producidas de maio dun ano a maio do ano seguinte. Por esta razón, xunto ao número de cada volume figuran os dous anos sobre os que informa cada volume de CES.

II.- INFORMACIÓN XERAL PARA AUTORES/AS E REVISORES/AS

II.1.- PROCESO EDITORIAL E REVISIÓN POR PARES

Contido orixinal:

1.- CES acepta só traballos de investigación orixinais e inéditos en español, inglés, portugués ou galego.

2.- De xeito excepcional tamén se aceptará publicar a primeira versión en galego, portugués ou castelán de traballos publicados orixinalmente en idiomas distintos dos citados.

3.- Os autores obríganse a respectar a normativa reguladora dos dereitos de propiedade intelectual e os avaliadores a supervisar e comunicar calqueira infracción que detecten.

Proceso de recepción e aceptación de orixinais:

1.- Antes do 30 de marzo de cada ano deberá notificarse a calquera membro do Consello Editorial a intención de enviar un traballo xunto co título provisional. Tal notificación deberá facerse a través da dirección de correo electrónico da revista: cooperativismo.economiasocial@uvigo.es

2.- Excepto supostos moi excepcionais, non se admitirá a publicación no mesmo volume de varios traballos sobre materias que resulten moi próximas elaborados por un mesmo autor.

3.- A admisión ou inadmisión da proposta comunicarase por correo electrónico antes do 15 de abril. Unha vez admitida a proposta, iniciarase o proceso de edición.

4.- Os traballos orixinais deberán ser presentados  antes do 30 de xuño de cada ano a través do sistema OJS da revista: https://revistas.webs.uvigo.es/index.php/CES/about/submissions

Sistema de arbitraxe e avaliadores externos:

1.- Os traballos presentados a CES incluidos na Parte I e na Parte II.1 serán sometidos a avaliación confidencial de dous expertos alleos ó equipo editorial, seguindo criterios internacionais.

2.- A avaliación é cega, de xeito que os avaliadores non coñecen a identidade do autor, nin este a daqueles. Os avaliadores examinan a orixinalidade e o carácter inédito do traballo, a pertinencia do tema e a profundidade coa que se desenvolve, a metoloxía utilizada, o grao de documentación utilizada e a actualidade bibliográfica, así como a claridade de estilo.

3.- O evaluador debe comunicar inmediatamente á equipa editorial a existencia dunha coincidencia substancial entre o traballo remitido para evaluación e outro publicado do que puidera ter coñecemento. Se os avaliadores proponen modificacións na redacción do orixinal, será responsabilidade do equipo editorial —unha vez informado o autor— o seguimento do proceso de reelaboración do traballo.

4.- Se o traballo non fora aceptado, o orixinal será devolto ó autor xunto cos dictames emitidos polos avaliadores. Os editores comunicarán aos autores, no prazo máis curto posible, e sempre antes do 15 de setembro, o rexeitamento dos orixinais remitidos. 

5.- Os dereitos de edición e publicación, en calquera soporte, dos traballos aceptados e publicados correspóndenlle á Universidade de Vigo. As colaboracións en CES son gratuitas, tanto no que atinxe ós traballos publicados como no relativo ó traballo dos avaliadores externos.

II.2.- INSTRUCIÓNS TÉCNICAS PARA OS AUTORES

Extensión dos traballos:

Parte I (Doutrina), 30 páximas como máximo e 20 como mínimo con notas incluídas;

Parte II.1 (Comentarios de Xurisprudenza), 20 páxinas como máximo e 15 como mínimo;

Parte II.2 (Anotacións de Xurisprudenza), 7 páxinas como máximo e 3 como mínimo;

Parte III (Crónica), 10 páxinas como máximo e 7 como mínimo;

Parte IV (Recensións), 5 páxinas como máximo e 3 como mínimo.

Resumes, sumarios e palabras clave:

Os autores de traballos que deban ser incluídos nas partes I, II.1, e III de CES achegarán xunto co orixinal:

- Un resumo do mesmo cunha extensión máxima de 10 liñas no idioma do traballo e en inglés (si non fora este o idioma do traballo)

- Un sumario ou índice dos epígrafes do traballo no idioma do traballo e en inglés (si non fora este o idioma do traballo)

- Tres palabras clave no idioma do traballo e en inglés

- O título do traballo no idioma orixinal do memo e en inglés (si non fora este o idioma do traballo).

Afiliación dos autores:

Deberá informarse alomenos sobre a cualificación profesional do autor ou autora (Dr., Profesor, Avogado, Xuíz, etc.) e do nome da institución onde desenvolven o seu traballo o autor ou autores de cada artigo. Esta información deberá incluirse nunha nota ao pé co símbolo (*), que figurará despois do nome dos autores ao inicio de cada traballo. Deberase incluir tamén unha dirección postal ou de correo electrónico.

Normas técnicas para a presentación dos traballos:

Os traballos presentaranse necesariamente nun arquivo informático en Word a través do sistema OJS da revista: https://revistas.webs.uvigo.es/index.php/CES/about/submissions 

Deberán seguir ás seguintes normas:

-Tipo de letra: Times New Roman; - Tamaño: 12 (notas ao pé, 10); -Folio DIN A4; -Espazo entre liñas: 1,5 (notas ao pé espazo simple); -Marxes: 3-3-3-3.

Elaboración das referencias bibliográficas:

Nas Secións I, II.1 e III as citas bibliográficas realizaranse en nota a pé de páxina.

Nas Seccións II.2 e IV as citas de bibliografía serán no texto.

Deberanse utilizar obrigatoriamente as abreviaturas que figuran no índice da revista CES.

O traballo terá un último epígrafe coa bibliografía, sentenzas e textos empregados, con mención ás abreviaturas e siglas de revistas, publicacións periódicas ou de textos legais que non aparezan no índice de CES.

As citas de obras monográficas faranse do seguinte xeito: Apelidos do Autor; Inicial do nome (en maíscula); Título da obra (en cursiva), Lugar de publicación, Editorial, Ano, páxinas.

Por exemplo: TATO PLAZA, A., A Lei de Cooperativas e a súa incidencia nas cooperativas de ensino, UCETAG, Pontevedra, 1999, páx. 11.

Unha vez efectuada a primeira cita dunha monografía, en citas sucesivas non é preciso reiterar o título do traballo e abonda con citar o membrete bibliográfico coa páxina citada.

Por exemplo: TATO PLAZA, A Lei..., op.cit. páx. 12.

As citas de traballos publicados en revistas faranse do seguinte xeito: Apelidos do Autor sempre (en maíscula) e Inicial do nome no seu caso, Título do traballo (entre comiñas), Abreviatura da revista se figura no Índice (se non figura no índice título completo en maíscula), Volume, Número (se o houbese), Ano (entre parénteses), e a concreta páxina citada.

Por exemplo: APARICIO MEIRA, D., “A relevancia do cooperador na gobernaçao das cooperativas”, CES 35 (2012-2013), páx. 27.

Unha vez efectuada a primeira cita dun traballo nunha revista, en citas sucesivas non é preciso reiterar o título do traballo e abonda con citar o membrete bibliográfico coa páxina citada.

Por exemplo: APARICIO MEIRA, "A relevancia...", op.cit. páx. 28.

Incumprimento das instrucións polos autores:

Os orixinais que non se axusten a estas instruccións serán devoltos aos autores para que realicen as modificacións ou adicións que correspondan. Se non se efectuaran no prazo sinalado non se publicará o traballo.

De todos os xeitos, os editores resérvanse a facultade de efectuar directamente as correccións oportunas para axustarse ás Instruccións cando en casos concretos considere prioritaria a publicación do traballo polo interese e valor do seu contido, á marxe dos defectos formais.

III. CÓDIGO ÉTICO DA REVISTA CES

Estes compromisos están baseados nas políticas de actuación de Elsevier, así como nas pautas ou boas prácticas recomendadas por COPE (Committee on Publication Ethics).

Obrigacións do Consello Editorial de CES.

O Consello Editorial de CES deberá:
1. Velar pola continua mellora da Revista.
2. Asegurar a calidade dos artigos que se publican.
3. Manter a integridade académica do contido da Revista.
4. Respectar a liberdade de expresión.
5. Estar disposta a publicar as correccións, e a facelo si detéctanse erros, así como a publicar as retractacións, e as desculpas que no seu caso sexan necesarias, seguindo as recomendacións publicadas respecto diso por COPE: http://publicationethics.org/files/retraction guidelines.pdf
6. Preservar o anonimato dos avaliadores designados en cada caso para a avaliación dos artigos.
7. Non antepoñer en ningún caso intereses comerciais aos compromisos intelectuais e éticos que asume a Revista.
8. Revisar continuamente e asegurarse do cumprimento dos compromisos éticos asumidos pola Revista.
9. Asegurarse de adoptar as medidas oportunas para garantir a calidade das contribucións publicadas, e evitar a publicación de plaxios e de traballos non orixinais.

Obrigacións dos autores/as.

1. Os manuscritos que envíen os autores para a súa publicación en CES deberán conter os datos necesarios para permitir a súa cita ulterior por outros autores.
2. Os autores deberán enviar artigos completamente orixinais, e si os autores utilizaron o traballo e/ou as palabras doutros, estes deberán estar convenientemente citados no traballo.
3. Os plaxios nas distintas formas en que se poden manifestar, como pode ser a reprodución do traballo doutro coma se fose un traballo propio, copiar ou parafrasear partes substanciais doutro\/s traballo/s sen citalos, considéranse condutas non éticas e inaceptables. Ante tales prácticas, o Consello Editorial de CES adoptará as medidas oportunas, que incluirá xeralmente a comunicación ao autor das queixas ou reclamacións suscitadas, así como inclusive ulteriores comunicacións ás institucións ou organismos de investigación correspondentes. Si a conduta non ética confírmase e descóbrese trala publicación do artigo, aínda que pasen anos, CES procederá a publicar unha corrección, retractación ou outro tipo de nota que deixe constancia do acto producido.
4. Os autores deberán procurar en xeral non publicar a mesma investigación en máis dunha publicación. O envío do mesmo orixinal a máis dunha revista simultaneamente considérase unha conduta inaceptable. A publicación dun artigo en máis dunha Revista poderá atoparse excepcionalmente xustificada, e en calquera caso deberase mencionar adecuadamente a primeira referencia publicada na segunda publicación.
5. Deberase recoñecer o traballo doutros autores, polo que os autores deberán citar nos seus manuscritos os traballos que sexan relevantes para o seu propio traballo.
Informacións obtidas por vías distintas a traballos publicados previamente de forma pública só poderán usarse co permiso expreso do autor correspondente.
6. Si un autor descobre un erro ou inexactitude relevante no seu propio traballo xa publicado, deberá notificarllo inmediatamente ao Consello Editorial de CES e colaborar con este
último na corrección ou retractación do erro cometido. Si o Consello Editorial de CES ten coñecemento dun erro relevante nun traballo publicado a través dunha terceira
persoa, o autor deberá enviar canto antes a correspondente retractación ou corrección, ou acreditar ante o director da Revista a veracidade e corrección do artigo orixinal.
7. A autoría dos artigos deberá estar limitada ás persoas que contribuíron de forma significativa á determinación, deseño e elaboración do traballo.
Todos os que contribúan de forma significativa deberán ser citados como coautores. Si outras persoas participasen nalgúns aspectos substantivos do traballo, deberán ser recoñecidos adecuadamente no artigo. Os autores deberán asegurarse no seu caso de que todos os coautores estean debidamente incluídos, e que non haxa ningunha persoa mencionada como autora indebidamente. Igualmente, todos os autores deberán ver e aprobado a versión final do traballo e o seu envío para a súa publicación.
8. Os autores deberán manifestar no manuscrito calquera conflito de interese financeiro ou substantivo que poidan ter e que poida incidir na súa publicación e na súa valoración. Todas as fontes de financiamento do proxecto deberán ser indicadas no manuscrito.


Obrigacións de CES respecto do proceso de publicación.

1. Publicarase e manterase debidamente actualizado o proceso de publicación na Revista co fin de que os autores poidan ter toda a información que necesiten respecto diso, e que soamente por causas debidamente xustificadas poderase alterar. En particular, publicarase o funcionamento do proceso de revisión por pares dos artigos recibidos ao que deberán someterse todos os autores.
2. As decisións relativas á aceptación ou ao rexeitamento dun artigo para a súa publicación deberán basearse única e exclusivamente na calidade do artigo, isto é, na súa claridade, orixinalidade, e importancia, así como na súa adecuación aos obxectivos e ao ámbito da Revista.
3. O Consello Editorial de CES será a responsable de decidir en última instancia que artigos enviados á Revista publicaranse finalmente nela.
4. En ningún caso, rexeitaranse artigos debido ás críticas ou opinións diverxentes de posturas maioritarias e/ou manifestadas por membros CES, sempre que se trate de artigos de calidade que xustifiquen as súas posturas sen caer na descalificación.
5. Igualmente, a decisión, ben de aceptación, ben de rexeitamento, comunicarase sempre ao autor no tempo indicado nas normas de publicación, e deberá ser motivada, especialmente en caso de rexeitamento. Esta decisión non deberá modificarse posteriormente, salvo que se produciron serios problemas no proceso de publicación que deberán xustificarse debidamente. En calquera caso, os cambios na estrutura de CES non afectarán ás decisións adoptadas previamente en canto á aceptación ou ao rexeitamento dos artigos enviados para a súa publicación.
6. O Consello Editorial CES non deberá proporcionar información sobre os artigos enviados para o seu eventual publicación a ningunha persoa que non sexa o autor correspondente, os potenciais ou actuais avaliadores do artigo e os membros do Consello Científico de CES, si fose conveniente.
7. Os artigos non publicados non poderán usarse baixo ningunha circunstancia en investigacións dos membros da estrutura orgánica de CES ou de calquera outra das persoas que poidan ter acceso ao mesmo en virtude do párrafo anterior, salvo que se conte co expreso consentimento do autor.
8. A información ou as ideas obtidas a través da avaliación por parte dos avaliadores deberán manterse en segredo e non deberá ser usada baixo ningunha circunstancia en beneficio persoal.
9. O Consello Editorial deberase abster de avaliar manuscritos respecto de os cales poidan atoparse nunha situación de conflito de interese a consecuencia da existencia de estreitas relacións ou conexións cos autores ou coas súas institucións de adscrición.

10. Os autores deberán manifestar os seus intereses relevantes, e o Consello Editorial de CES deberá publicar as correccións correspondentes no caso de que non se revelaron algúns deles antes da publicación.

Proceso de revisión por pares.

1. A adecuada revisión por pares dos artigos considérase un elemento esencial de CES. Os avaliadores asisten ao Consello Editorial de CES nas decisións sobre a publicación dos artigos, e a través da comunicación co autor tamén contribúen a mellóraa do artigo.
2. Os artigos serán revisados, polo menos, por dous avaliadores.
3. Os avaliadores deberán actuar obxectivamente, e emitir xuízos e avaliacións claras e precisas, suficientemente argumentadas e imparciais. Igualmente, evitaranse os conflitos de intereses do tipo que for (persoais, académicos, comerciais, etc.). En particular, os avaliadores deberán sinalar as publicacións relevantes non citadas polo autor no manuscrito, así como posibles similitudes ou identidades parciais ou totais do manuscrito con outros artigos xa publicados dos que teña coñecemento persoal o avaliador.
4. Si un avaliador non se considera suficientemente capacitado para evaluar un determinado manuscrito, ou sabe que non o poderá facer nun tempo razoable, deberá comunicarllo inmediatamente ao Consello Editorial de CES.
5. En calquera caso, o proceso de avaliación quedará suxeito a estritas condicións de confidencialidade. Nin os avaliadores nin os autores coñecerán as súas respectivas identidades, evitando desta forma os conflitos de intereses que se puidesen producir.
Respecto diso, o Consello Editorial de CES ostentará un estrito deber de confidencialidad. Igualmente, os avaliadores deberán tratar os manuscritos recibidos como información confidencial, e non deberán mostralos ou discutilos con terceiras persoas, salvo autorización expresa do Consello Editorial de CES.
6. Os artigos non publicados non poderán usarse baixo ningunha circunstancia en investigacións dos avaliadores, sen o expreso consentimento do autor. A información ou as ideas obtidas a través da avaliación por parte dos avaliadores deberán manterse en segredo e non deberá ser usada baixo ningunha circunstancia en beneficio persoal.
7. Os avaliadores deberanse abster de avaliar manuscritos respecto de os cales poidan atoparse nunha situación de conflito de interese a consecuencia da existencia de estreitas relacións ou conexións cos autores ou coas súas institucións de adscrición.

IV.-DEREITOS DE AUTOR

Os contidos de CES publícanse baixo a licencia Creative Commons CC-BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)